Tagjaink oktatásnyelvészeti tevékenysége

Jánk István

Előadások

Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferencia. Cím: Mennyire előítéletes nyelvileg a magyartanár és miért (2019. 07. 17–18.)

Pedagógiai Értékelés Konferencia / Conference on Educational Assessement. Cím: Nyelvi diszkrimináció a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál (2019. 04. 11.)

PeLiKon 2018 – oktatásnyelvészeti konferencia. Cím: Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvideológiái (2018. 11. 15–16.)

XX. Élőnyelvi Konferencia. Cím: Nyelvi diszkrimináció a magyarországi, szlovákiai, ukrajnai és romániai magyar magyartanárok és tanárjelöltek értékelésében (2018. 08. 30–31.)

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties. Title: Linguistic discrimination and linguistic bias in a pedagogical evaluation: Results of an investigation among practicing teachers of Hungarian and teacher trainees from four countries (2018. 06. 21–23.)

XI. Miskolci Taní-tani Konferencia (Miskolci Egyetem). Cím: Nyelvi diszkrimináció az iskolában Magyarországon, Szlovákiában és Romániában (2018. 02. 03.)

Publikációk

2020. 

Linguistic discrimination and linguistic bias in pedagogical evaluations of Hungarian teachers In: Vančo, Ildikó; Muhr, Rudolf; Kozmács, István; Huber, Máté (szerk.) Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Frankfurt am Main, Németország. Peter Lang. 211221.

Új utak a magyar nyelvtan tanításában. Iskolakultúra 30/4-5:105108.
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33270/32593

2019.

Arany János balladáinak alkalmazási lehetőségei magyarórán: a szövegértéstől a nyelvi változatosság tanításáig. Képzés és Gyakorlat 17/3-4: 161-182. URL: http://real.mtak.hu/104879/1/14-Jank_Istvan-article-2019-3-4.pdf

Kádár Edit (szerk.): Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez és korszerű kivitelezéséhez. Magyar Nyelvőr 143/2. URL: http://real.mtak.hu/102345/1/Nyr143210_JankI.pdf

Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál. Magyar Nyelvőr 143/1: 31–45. URL: http://nyelvor.c3.hu/period/1431/143103.pdf

Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. URL: https://www.researchgate.net/publication/339296022_Nyelvi_eloitelet_es_diszkriminacio_a_magyartanari_ertekelesben_2019

Nyelvi diszkrimináció a romániai magyartanárok értékelésében. Magiszter XVII/1: 68-81. URL: http://docplayer.hu/163719803-Akarcsak-magyarorszagon-vagy-a-hataron-tuli-magyarlakta-teruleteken-altalaban.html

2018.

Hogyan befolyásolja a nyelvi diszkrimináció a magyar pedagógusok és pedagógusjelöltek értékelését Magyarországon és Szlovákiában? In: Erika-Mária, Tódor; Enikő, Tankó; Zsuzsanna, Dégi (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség II. : Nyelvhasználati terek és nyelvi sokszínűség. Cluj-Napoca. Scientia Kiadó. 165-174. URL: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=717030

Az anyanyelvi nevelés néhány alapelve. Katedra: A szlovákiai magyar pedagógusok lapja XXV: 7-8. URL: https://katedra.sk/2018/06/13/jank-istvan-az-anyanyelvi-neveles-nehany-alapelve/

2017.

Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában: A nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27/3: 27-47. URL: http://szociologia.hu/dynamic/27_47_oldal.pdf

Mit hoz magával a gyermek és mit kezd ezzel az iskola? Nyelv és Tudomány (nyest.hu)  URL: https://www.nyest.hu/hirek/mit-hoz-magaval-a-gyermek-es-mit-kezd-ezzel-az-iskola

2016.

Nyolc van belőle az életben, de az iskolában csak egy – mi az? Nyelv és Tudomány URL: https://www.nyest.hu/hirek/nyolc-van-belole-az-eletben-de-az-iskolaban-csak-egy-mi-az

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet digitális tananyagairól. Iskolakultúra 26: 131-138. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00205/pdf/EPA00011_iskolakultura_2016_05_10.pdf


Domonkosi Ágnes

Publikációk

2020

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. A nyelvmenedzselés–elmélet lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Hoss Alexandra – Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. Megjelenés alatt.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai kutatócsoport nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának előadásai. Selye János Egyetem. Komárom. Megjelenés alatt.

2018.

(Kuna Ágnessel): Szövegtípus, stílus, műfaj.: Kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában. In: Balázs, Géza; Lengyel, Klára (szerk.) Grammatika és oktatás – időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT, (2018) 57-69. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/qyEaRnMSw1PIxDJ/download

 A nyelvi udvariasság és kapcsolattartás helye és lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) 14-28. http://real.mtak.hu/94149/

A nyelv perspektívája az oktatásban. In: Domonkosi, Ágnes; Rási, Szilvia (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Absztraktfüzet. : A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája . Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, (2018) 5. http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/absztrakt-onlinepelikon_5be6e5fed70cd.pdf

(Ludányi Zsófiával) A társas deixis szocializációs mintái az óvodai bábjátékban: Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai.In: Tóth, Péter; Maior, Enikő; Horváth, Kinga; Kautnik, András; Duchon, Jenő; Sass, Bálint (szerk.) Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, (2018) pp. 488–505. http://real.mtak.hu/86009/

2017.

Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs. A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Selye János Egyetem, 2017. pp. 135-149. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/qyEaRnMSw1PIxDJ/download

2016.

Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 43 30-45.  http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/3513/1/30-45_Domonkosi.pdf

2015.

Vančo Ildikó (szerk.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. A „nyelvtan humanizálása”: használatalapúság, jelentés, konstrukciók. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 8 : 4 1-2., 2(2015)  ismertetés http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=603

A szociolingvisztika szemlélete a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. In: Zimányi, Árpád (szerk.) A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Magyarország : EKF Líceum Kiadó, (2015) 23-35. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/5YdZVdXjqkwZP2t/download
2013.

A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai. Acta Academiae Agriensis Nova series tom. XL.: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: EKTF Líceum Kiadó, 2013. 27–36.

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2660/1/27-35_Domonkosi.pdf

2010.

Értékítélet és szemléletformálás az anyanyelvi nevelésben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve - a nyelv tudománya. XIX. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. Székesfehérvár – Eger: MANYE - Eszterházy Károly Főiskola, 2010. 289–295.

2004.

A társasnyelvészet szemlélete a magyar nyelv oktatásában. In: Emberközpontúság a magyar nyelv kutatásában és oktatásában. A BDTF Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VI. Szombathely. 2004. 28–34.

2002.

Megszólítási és kapcsolattartási formák a nyelvi szocializációban. In: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. MNyTK. 216. sz. Szerk.: V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád. Budapest. 2002. 318–326.

1999.

Az élő nyelvek tanulásának és tanításának hatása a latin nyelv tanítására. In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I., VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szombathely, 1999. 337–341.

1998.

Gondolatok a képszerűség kifejezőeszközeinek tanításáról. Magyartanítás. 1998/3. 20–23. Utánközlés: Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. Szerk.: Zimányi Árpád. Eger. 2004. 131–138.


Farkas Anett

Előadások

2019

A történetmesélés lehetőségei a pedagógiai folyamatokban. VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. International Research Institute s.r.o. Szlovákia.

A történetmesélés interdiszciplináris vonásai az OxIPO-modellben. Fiatal kutatók és a tudomány konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

A történetmesélés helye a konstruktív pedagógiában. Szakképzés és Oktatás: Ma-Holnap konferencia, Fejlődés és partnerség konferencia. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

2018

A digitális közegben történő kommunikációs kompetenciafejlesztés hatékonysága. Pelikon 2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

2017

A tevékenységközpontú oktatástervezés hatékonysága a kommunikációs kompetenciafejlesztésben. Agria Media 2017 konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

2016

Tanulói attitűdök a közösségi oldalak személyes és oktatási használatában. IX. Új Média-Mobilkorszak konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely.

Alternatív módszerek a készségfejlesztésben. IX. Tudatosság a kommunikációban konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

2015

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek? VIII. Tudatosság a kommunikációban konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Udvariassági formák a közösségi oldalakon. 13. SEMIOTICA AGRIENSIS Országos szemiotikai konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Publikációk

2017

Student Attitudes Regarding Personal and Educational Use of Social Websites. In: István Zsigmond (2017). New Media and Society Researches in the Hungarian Environment. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 31−49. ISBN: 978-606-975-0

2016

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek? In: H. Varga Gyula és H. Tomesz Tímea (2016). Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. Hungarovox Kiadó. Budapest. 40−64. ISBN: 978-615-5562-495 https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/BJKuhPAJ7QO1rtu/download

Udvariassági formák a közösségi oldalakon. In: Balázs Géza és Pölcz Ádám (2016). Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 235−242. ISBN: 978-615-5597-01-5


Imrényi András

Előadások

Szórendi kérdések a MID-tanításban. Pont HU, 2018. december 6.

Publikációk

Imrényi András 2018. A fordított szórend funkcionális magyarázata: Áttekintés a magyar mint idegen nyelv tanításához. In: Grzegorz, Bubak; Nagy, László Kálmán; Tátrai, Szilárd (szerk.), Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel--magyar hungarológiai kutatások. Kraków, Lengyelország : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakow. 157-168.

Imrényi András 2019. Az állítmánytól a magmondatig. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Nova series tom. LXV. Sectio Linguistica Hungarica. 9-22.


Kalcsó Gyula

Előadások

2018.

Korpuszok az anyanyelvoktatásban. PeLiKon I. A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger, 2018. november 15–16.

Cikkek

2010.

Mit tanítsunk az ikes ragozásról? Anyanyelv-pedagógia 3 : 3 Paper: 4 (2010) http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=274

2005.

A Himnusz szövegváltozatainak helyesírása, hangjelölése és szóalaktana Magyartanítás 46 : 3 pp. 29–33. , 5 p. (2005)


Ludányi Zsófia

Publikációk

2020

Ludányi Zsófia 2020. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In: Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.): Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Selye János Egyetem Tanárképző Kar. Komárom. 195–204.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. A nyelvmenedzselés–elmélet lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Hoss Alexandra – Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék – Lingua Franca Csoport. Pécs. 41–50.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai kutatócsoport nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának előadásai. Selye János Egyetem. Komárom. Megjelenés alatt.

2019

Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 115–125. URL:

Online segédeszközök a helyesírás tanításának szolgálatában. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 69–78.

Online helyesírási segédeszközök használata az anyanyelvi órán: egy felmérés tanulságai. In: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger. 79–87.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2019. A nyelv perspektívája az oktatásban: Beszámoló a PeLiKon2018 – I. Oktatásnyelvészeti konferenciáról. Alkalmazott Nyelvtudomány 19/1: 1–6.

2018

Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében. Eruditio – Educatio 13/1: 15–24.

Oktatásnyelvészeti kutatások Magyarországon és a határon túl: Beszámoló a PeLiKon2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban című konferenciáról. Anyanyelv-pedagógia 11/4: 94–99.

Három új helyesírási munkafüzetről. Anyanyelv–pedagógia 12/1.

(recenzió) Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Alkalmazott Nyelvtudomány 19/1: 1–4.


Rási Szilvia

Előadások

2019

Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség: nemzetközi tankönyvkutató szimpózium (Komárom, Szlovákia); előadás címe: Tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozatainak metadiszkurzív elemzése

15. Félúton konferencia (Budapest); előadás címe: Metadiszkurzív elemek tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozataiban

XI Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Miskolc); előadás címe: Diskurzushibridizáció a tudományos szövegek címadása során

2018

OxIPO neveléstudományi konferencia (Debrecen); előadás címe: A tudományos szövegalkotás IPOO-modellre épülő oktatása

PeLiKon I. oktatásnyelvészeti konferencia (Eger); előadás címe: A cím és a kulcsszó szerepe a tudományos szövegekben

Publikációk

2020

Possibilities and potentials in teaching writing. ERUDITIO-EDUCATIO 15/2. 23–33.

Language use and dialectal attitude of a Hungarian settlement in Slovakia. In: Rudolf Muhr, Ildikó Vančo, István Kozmács, Máté Huber (eds.): The Pluricentricity of Hungarian. Wien et. al., Peter Lang Verlag. p. 11–23.

A nyelvi alapú diszkrimináció szerepe az oktatásban. Anyanyelv-pedagógia. XIII/2. (elérhető:http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=843)

 

2019

Diskurzushibridizáció a tudományos szövegek címadásában, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények XIII(2): 165-175. (elérhető: https://matarka.hu/koz/ISSN_1788-9979/vol_13_no_2_2018/ISSN_1788-9979_vol_13_no_2_2018_165-175.pdf

Hybridization of discourse concerning the titles of academic papers. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. LXV.  161-170. (elérhető: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6232/1/161_170_R%C3%A1si.pdf)

Metadiszkurzív elemzéssel a tudományos íráskészség tudatosságáért. Anyanyelv-pedagógia XII/4 (elérhető: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=821)

A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Anyanyelv-pedagógia XII/3. 69–71. (elérhető: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=803)

A címadás problematikája és a tudományos szövegalkotás oktatása az IPOO-modell alapján. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat 2019/3, 25–38. (elérhető:http://epa.oszk.hu/03800/03876/00003/pdf/EPA03876_oxipo_2019_03_025-038.pdf)

A cím és a kulcsszó szerepe a tudományos szövegekben. In: Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia – Jánk István (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Líceum Kiadó. Eger. (megjelenés alatt)

Metadiszkurzív elemek tanárszakos hallgatók szemináriumi dolgozataiban. 15. Félúton konferenciakötet (megjelenés alatt).


Takács Judit

Előadások

2019

Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a nyelvtanórán: fókuszban a tulajdonnevek. Előadás az MTA MAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Filológiai Intézete által szervezett „A nyelvi és társadalmi változások hatása a közoktatásra és a felsőoktatásra” című konferencián 2019. november 26-án.

2018

Névtan és drámapedagógia. Előadás a PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciáján. 2018. november 15–16.

2017

A magyar nyelv eredetének oktatásáról. Szövegek, módszerek, tananyagok. Az oktatásnyelvészet perspektívája. A Magyar Nyelvészeti Tanszék műhelykonferenciája. 2017. november 7.

Publikációk

2019

Névtant drámapedagógiával? Egy előadás margójára. Anyanyelv-pedagógia 12/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=807

A finn helyesírásról magyar szemmel. In: Bozsik Gabriella; Ludányi Zsófia (szerk.) Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger, Líceum Kiadó. 283–288.

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4780/1/Bozsik_Ludanyi_2019.pdf

2017

Tanítsd úgy, hogy elfogadja…: A magyar nyelv eredetének oktatásáról - újra. In: József, Bukor; Štefan, Gubo (szerk.) A Selye János Egyetem 2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete [Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2017]:„Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai” [„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. Storočia”]. Komárno, Univerzita J. Selyeho. 164-172.

2007

A magyar nyelv eredetének oktatásáról. Folia Uralica Debreceniensia 13: 133–139. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/4542/A_magyar_..%5B1%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2006

A finnugor rokonság visszhangja a magyar sajtóban (2000–2006). Folia Uralica Debreceniensia 13: 177–185. http://mek.oszk.hu/04400/04434/04434.pdf


Tomesz Tímea

Előadások

2019

 • A szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztése sportpedagógusoknál, Alkalmazott Nyelvészeti konferencia, Miskolc, 2019. január 23.
 • Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen, Tudatosság a kommunikációban 11., Eger, 2019. május 18.

2018

 • Motiváció Z, Tudatosság a kommunikációban konferencia, Eger, 2018. április 27–28.
 • Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés, Tudománykommunikációs konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. május 11.
 • Sportnyelven gyermekkorban, Gyermeknyelvi konferencia, ELTE, 2018. május 24.
 • Sportnyelvhasználat gyermekkorban, PeLiKon, Eger, 2018. november 15–16.

2017

 • Anyanyelv és kommunikáció. A kommunikációs kompetencia fejlesztési lehetőségei. A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései VII. nemzetközi tankönyvkutató szimpózium. Komárom, 2017. április 28.
 • Hitelesség a pedagógus kommunikációjában. A kommunikáció oktatása 10. Eger, 2017. május 6.
 • Digitális kommunikáció a motiváció szolgálatában. Tudományos hét, Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros, 2017. november 14.

2016.

 • A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban. A kommunikáció oktatása 9. A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Eger, 2016. május 7.
 • Alternatívák, alternatív lehetőségek az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére. „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” című Nemzetközi Tudományos Konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, 2016. szeptember 13.
 • Új kihívások a kommunikációs készségfejlesztésben. Társadalomtudományi konferencia, Dunaújváros, 2016. november 8.
 • A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései. Trefort Ágoston Konferencia, Budapest, 2016. november

Publikációk

2019

Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés. Filológia.hu  2019/1 –2. szám 56–67. http://www.filologia.hu/images/media/filologia_2019_1-2.pdf

A szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei sportpedagógusoknál. (megjelenés alatt) https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/s3iYxOBDRGwY39n/download

2018

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztési lehetőségei kisiskolásoknál. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Selye János Egyetem. Komárom. 181–196.

Kommunikációs készségfejlesztés kisiskolás korban. H. Varga Gyula szerk. Kommunikációs tudatosság – Médiatudatosság. Hungarovox Kiadó, Budapest

2017

A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban. In: A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Szerk.: Szőke-Milinte Enikő. Hungarovox Kiadó, Budapest. 39–53 https://www.researchgate.net/publication/334785902_A_kommunikacios_keszsegfejlesztes_feladatai_a_felsooktatasban

A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései (Balázs László – H. Tomesz Tímea). In: Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben. Tóth Péter, Makó Ferenc, Varga Anikó (szerk.) VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest.

2016

Újmédia-kommunikáció – megváltozott kommunikációs készségek. In: A kommunikáció oktatása 8. A kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. (H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula szerk.) Hungarovox Kiadó, Budapest. 40–64 https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/BJKuhPAJ7QO1rtu/download

Alternatívák, alternatív lehetőségek az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére. In: Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban. (Dr. Juhász György, Dr. Orsovics Yvette, Dr. Nagy Melinda szerk.) Selye János Egyetem, Komárom. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/sWoaE5iFsqxUN47/download

2015

Kommunikációs készségfejlesztés az anyanyelvórákon. Tankönyvek és lehetőségek. In: Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban. (Dr. Juhász György, Dr. Horváth Kinga, Dr. Árki Zsuzsanna, Dr. Keserű József, Lévai Attila, Zoltán Šeben szerk.) Komárom. 224–234  https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/TMJV07h5BJrI9Ws/download

Újmédia-generáció – digitális közösség. In: Szimbolikus közösségek. (András István–Rajcsányi-Molnár Mónika–Németh István Péter szerk.) Dunakavics Könyvek. DUF Press, Dunaújváros. 236–245.

Kommunikációoktatás és személyiségfejlesztés. In: A kommunikáció oktatása 6. A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. (H. Varga Gyula szerk.) Hungarovox Kiadó, Budapest. 30–38.