Domonkosi Ágnes

Curriculum Vitae

Dr. habil. Domonkosi Ágnes PhD

Beosztás: főiskolai tanár

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőség: domonkosi.agnes@uni-eszerhazy.hu

MTMT

Diplomák, tudományos fokozatok

 • 2008. Habilitáció. A nyelvtudomány habilitált doktora. (summa cum laude). Debreceni Egyetem
 • 2002. A nyelvtudomány doktora. (summa cum laude) PhD. Debreceni Egyetem
 • 1996–1999. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Posztgraduális doktori (PhD-) képzés, Szociolingvisztika alprogram
 • 1993–1997. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Szociológus, szociológia szakos tanár
 • 1991–1996. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom szakos tanár

Állások, beosztások

1999– Eszterházy Károly Főiskola, majd Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, illetve  Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

2017–  tanszékvezető főiskolai tanár

2009–2017. főiskolai tanár

2006–2009. főiskolai docens

2002–2006. főiskolai adjunktus

1999–2002. főiskolai tanársegéd

2009–2012. Uniwersytet Jagiellonsky, Kraków; a Balassi Intézet kiküldött vendégtanára

2003–2006. MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvművelő Osztály, fiatal kutató

Kutatási terület

 • Nyelvi viselkedés, nyelvi udvariasság, megszólítások
 • Nyelvi attitűd, nyelvi értékítéletek
 • A mai magyar szépirodalom stílusa

Oktatási terület

 • Pragmatika
 • Szövegtan, szövegértés, szövegalkotás
 • Szociolingvisztika
 • Stilisztika

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

 • 2018–2019. Bolyai + Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja
 • 2017–2020. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2003–2006. MTA Nyelvtudományi Intézet, fiatal kutatói ösztöndíj
 • 2005. Akadémiai Ifjúsági Díj
 • 2004. NKÖM Édes Anyanyelvünk pályázat pályadíja (a Nyelvstratégiai kutatócsoporttal)
 • 2003. MTA Miskolci Bizottságának tudományos díja

Tagság

 • A Nyelvtudományi Társaság tagja, a Heves megyei tagozat elnöke
 • Az ELTE Mai Magyar Nyelvészeti Tanszékén működő Stíluskutató csoport tagja
 • A PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja, alapítója
 •  A Magyar orvosi nyelvi kutatócsoport tagja
 • Az ELTE DiaGram Funkcionális Nyelvészeti műhelyének tagja
 • A Termini Egyesület (a magyar nyelvi kutatóhálózat magyarországi csoportja) alapító tagja
 • Az International Pragmatics Association tagja
 • Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica folyóirat szerkesztőbizottság
 • MTA Köztestület (Nyelvtudományi Bizottság)

Nyelvek

 • angol (B2)
 • latin (C1)
 • orosz (B1)
Oktatásnyelvészeti tevékenység

Publikációk

2020

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. A nyelvmenedzselés–elmélet lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Hoss Alexandra – Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. Megjelenés alatt.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2020. Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai kutatócsoport nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának előadásai. Selye János Egyetem. Komárom. Megjelenés alatt.

2018.

(Kuna Ágnessel): Szövegtípus, stílus, műfaj.: Kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában. In: Balázs, Géza; Lengyel, Klára (szerk.) Grammatika és oktatás – időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT, (2018) 57-69. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/qyEaRnMSw1PIxDJ/download

 A nyelvi udvariasság és kapcsolattartás helye és lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In: Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) 14-28. http://real.mtak.hu/94149/

A nyelv perspektívája az oktatásban. In: Domonkosi, Ágnes; Rási, Szilvia (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Absztraktfüzet. : A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája . Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, (2018) 5. http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/absztrakt-onlinepelikon_5be6e5fed70cd.pdf

(Ludányi Zsófiával) A társas deixis szocializációs mintái az óvodai bábjátékban: Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai.In: Tóth, Péter; Maior, Enikő; Horváth, Kinga; Kautnik, András; Duchon, Jenő; Sass, Bálint (szerk.) Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, (2018) pp. 488–505. http://real.mtak.hu/86009/

2017.

Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs. A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Selye János Egyetem, 2017. pp. 135-149. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/qyEaRnMSw1PIxDJ/download

2016.

Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 43 30-45.  http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/3513/1/30-45_Domonkosi.pdf

2015.

Vančo Ildikó (szerk.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. A „nyelvtan humanizálása”: használatalapúság, jelentés, konstrukciók. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 8 : 4 1-2., 2(2015)  ismertetés http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=603

A szociolingvisztika szemlélete a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. In: Zimányi, Árpád (szerk.) A tudományoktól a művészetekig : Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Magyarország : EKF Líceum Kiadó, (2015) 23-35. https://xdepot.ektf.hu/index.php/s/5YdZVdXjqkwZP2t/download
2013.

A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai. Acta Academiae Agriensis Nova series tom. XL.: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: EKTF Líceum Kiadó, 2013. 27–36.

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2660/1/27-35_Domonkosi.pdf

2010.

Értékítélet és szemléletformálás az anyanyelvi nevelésben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve - a nyelv tudománya. XIX. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. Székesfehérvár – Eger: MANYE - Eszterházy Károly Főiskola, 2010. 289–295.

2004.

A társasnyelvészet szemlélete a magyar nyelv oktatásában. In: Emberközpontúság a magyar nyelv kutatásában és oktatásában. A BDTF Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VI. Szombathely. 2004. 28–34.

2002.

Megszólítási és kapcsolattartási formák a nyelvi szocializációban. In: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. MNyTK. 216. sz. Szerk.: V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád. Budapest. 2002. 318–326.

1999.

Az élő nyelvek tanulásának és tanításának hatása a latin nyelv tanítására. In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I., VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szombathely, 1999. 337–341.

1998.

Gondolatok a képszerűség kifejezőeszközeinek tanításáról. Magyartanítás. 1998/3. 20–23. Utánközlés: Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. Szerk.: Zimányi Árpád. Eger. 2004. 131–138.